ot chevron close plus menu twitter-square facebook-square linkedin-square twitter facebook instagram mail-square Ga naar content
Menu
De Molenstichting

De Molenstichting

BESTUUR 

Doelstelling 


Het doel van de molenstichting is het weder oprichten en (doen) beheren van een authentieke door windkracht aangedreven windmolen en daardoor een bijdrage leveren aan het herstel en in ere houden van het aanzicht van Ermelo, als bijdrage tot behoud van het historisch aanzicht van het dorp. 

De feitelijke werkzaamheden zijn allemaal gericht op het doel van de Molenstichting en dienen daarmee voor 100% een algemeen en cultuurhistorisch belang. 

Molenstichting “De Koe” is daardoor geregistreerd als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling 

(Culturele ANBI) 

Kamer van Koophandel- en Fiscaal nummer 

Het K.v.K nummer is 08115990 en het RSIN nummer van Molenstichting “De Koe” is 812162687 


Contactgegevens 

De contactgegevens en bezoekadres zijn: 

Molenstichting “De Koe” 
Molenaarsplein 26 
3851 MZ Ermelo 

email.   : info@molendekoe.nl
website: www.molendekoe.nl 


Bestuurssamenstelling 

Het bestuur bestaat uit vier personen, te weten een voorzitter, een vice voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

De bestuursleden met ingang van 1 januari 2016 zijn: 
Voorzitter            : Aline Verhoef-Franken 
Vice voorzitter    : Frans Callenbach 
Secretaris            : Tineke Weeren-van de Weijer, tot 1 april 2016 
Secretaris.           : Henk Schuurman, vanaf 1 april 2016 
Penningmeester. : Kees Slijkhuis 


Beleidsplan 

Om de doelstelling te realiseren heeft de Molenstichting een bestuur, vrijwilligers, sponsoren, donateurs, wordt er een winkel in de molen geëxploiteerd en worden er speciale evenementen georganiseerd. 

De volgende groepen van personen en of instanties (de zogenaamde stakeholders) zijn hierbij van belang: 

1. Het bestuur van de stichting 
2. De molenaars 
3. De overige vrijwilligers 
4. De sponsors 
5. De donateurs 
6. De bezoekers van de molen(winkel) 
7. Het comité MolenTourTocht 
8. De buren en samenwerkingspartners 


1. Het bestuur van de Molenstichting 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstelling. Zij schept de voorwaarden waaronder de molenaars en de vrijwilligers kunnen functioneren. Zij is verantwoordelijk voor de inkomsten en de uitgaven en een gezond beheer om ervoor te zorgen dat de molen blijvend een werkend monument in Ermelo kan en zal zijn. 


2. De molenaars 

De molenaars is een bijzondere categorie vrijwilligers en wordt daarom apart genoemd. De molenaars laten de molen draaien en malen het graan of pellen de gerst. Er worden de volgende categorieën molenaars onderscheiden: 
- de hoofdmolenaar, 
- de molenaar(s) en 
- de leerling-molenaar(s) 
De hoofdmolenaar is het aanspreekpunt voor het bestuur. Hij is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de molen en meldt gebreken aan de molen aan de voorzitter van het bestuur. Hij is verantwoordelijk voor het klein onderhoud aan de molen tot een bedrag van € 500,00 en wel vanaf de eerste verdieping. Hij coördineert de bezetting van de molenaars op zaterdagen en op bijzondere dagen of gebeurtenissen. Hij houdt contact met de bevriende buurtmolenaars, de Vereniging Hollandsche Molen (voor molen technische ontwikkelingen en zaken) en de molenbouwer (voor technische aangelegenheden en groot technisch onderhoud. 
De molenaar(s) zijn op de ingeroosterde dagen verantwoordelijk voor het functioneren van de molen. 
De leerling-molenaar(s) volgen hun opleiding tot molenaar en zijn ondergeschikt aan de (hoofd)molenaar. 


3. De overige vrijwilligers 

Zonder de overige vrijwilligers zou de doelstelling niet kunnen worden gerealiseerd. Zij zijn een onmisbare schakel in het geheel. Naast de molenaars (zie hiervoor) onderscheiden we de volgende groepen vrijwilligers: 
- de gidsen 
- de onderhoudsploeg 
- De inkoop- en inpakploeg 
- de verkoopploeg 
- de evenementenploeg 
- communicatie 


3a. de gidsen 

De gidsen leiden tijdens de openingstijden belangstellenden rond in de molen. Daarnaast kunnen zij worden ingezet om buiten de openingtijden groepen rond te leiden. Een gids heeft een opleiding tot gids van de hoofdmolenaar gehad. Zij verrichten hun gidsenwerk onder verantwoordelijkheid van de hoofdmolenaar. 


3b. De onderhoudsploeg 

De onderhoudsploeg wordt ingezet voor het klein onderhoud aan de molen. In overleg met het bestuur en de hoofdmolenaar wordt de onderhoudsplanning vastgelegd. De uitvoering van het onderhoud vindt in overleg met de hoofdmolenaar plaats. 


3c. De inkoop- en inpakploeg 

Om de molenwinkel te kunnen laten functioneren moet er worden ingekocht, bepaalde producten worden overgepakt, geprijsd en, voorraden worden aangevuld. Hierbij is het assortiment, de leveranciers en de prijs van belang. Het assortiment moet een zekere logische relatie hebben tot de molen en de streek. Wekelijks is de inkoop- en inpakploeg bezig om de winkel tijdig en adequaat van producten te voorzien. Zij zorgen dus voor de inkoop, het assortiment, het verkoop klaar maken en het prijzen van de producten. Voor wat betreft de uitstalling vindt overleg plaats met de verkoopploeg. 


3d. De verkoopploeg 

De molenwinkel is het gehele jaar door op vrijdagmiddag en zaterdag de gehele dag geopend. In de zomermaanden is er ook een openstelling op donderdagmiddag. Van de vrijwilligers wordt een proactieve verkoophouding verwacht. Het indelen van de vrijwilligers en het maken van bezettingsroosters gebeurd door een bezettingscoördinator. De inrichting van de winkel gebeurt in samenspraak met de inkoopploeg. Kasopmaak en afdracht van de winkelopbrengsten aan de penningmeester, gebeurt door de kasgeldbeheerder. 


3e. evenementen 

Voor de organisatie van evenementen is er een evenementencoördinator. 
Tijdens evenementen (zoals Molendag, Open Monumentendag, Molentoertocht, Kerstmarkt, Schaapscheerdersfeest enz.) worden er extra vrijwilligers ingezet. 


3f. communicatie 

Voor het bijhouden van de website en de sociale media van de molen, het verzorgen van het communicatieblad “Mail van de Molen” en specifieke publicitaire acties zijn vrijwilligers beschikbaar met kennis van zaken op communicatiegebied. Een bestuurslid coördineert hun werkzaamheden. 


4. De sponsors 

Sponsors zijn bedrijven die zich contractueel met de molen hebben verbonden. Hun bijdrage aan de exploitatie van de molen kan bestaan uit geld dan wel in natura. Werkzaamheden aan de molen worden bij voorkeur aan een sponsor gegund. Naast de contractuele sponsoren kent de Molenstichting een aantal informele sponsors. Dit zijn bedrijven die door het verlenen van korting of het niet in rekening brengen van werkzaamheden hun bijdrage aan de molen leveren. De Molenstichting brengt in haar communicatieblad de sponsoren onder de aandacht van het publiek. 
De sponsors vormen een essentieel onderdeel van de fondsenwerving. 


6. De donateurs 

Donateurs zijn particulieren die zich tot wederopzegging hebben verbonden om jaarlijks een geldelijke bijdrage te leveren. Zij krijgen een molenpas waarmee 10% korting op artikelen uit de molenwinkel kan worden verkregen. Ook de donateurs zijn een essentieel onderdeel van de fondsenwerving. 


7. Bezoekers van de molen (winkel) 

Tijdens de openingstijden kunnen mensen de molen(winkel) bezoeken. De entree is gratis. Individuen kunnen op zaterdag een uitleg van de gidsen krijgen. Wel wordt gewezen op onze “melkbus” voor een niet verplichte bijdrage. 
Voor groepen die worden rondgeleid zijn er tarieven vastgesteld. De winkel is tijdens de openingstijden voor eenieder vrij toegankelijk. Door een aantrekkelijk assortiment, de uitstalling van de producten en een proactief verkoopteam wordt de bezoeker verleid tot kopen. 


8. Het comité MolenTourTocht 

Eénmaal per jaar wordt de MolenTourTocht georganiseerd. Daartoe is een apart comité geformeerd die zich bezighoudt met alle aspecten die bij een dergelijke organisatie aan de orde komen. Denk daarbij aan vergunningen, route uitzetten, afspraken met restaurateurs, bezemwagen, p.r., financiën, enz. Naast een bestuurslid hebben drie “buiten”vrijwilligers zitting in het comité. Het doel van dit jaarlijkse evenement is om extra gelden binnen te krijgen voor dekking van bijzondere uitgaven of versterking van de financiële middelen. 


9. De buren en samenwerkingspartners 

Tot de buren worden Het Pakhuis en de VVV gerekend. De activiteiten op het Molenaarsplein zullen zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd. De openingstijden van de molen(winkel) zullen echter een lagere frequentie hebben dan die van de buren (vrijwilligersorganisatie versus beroepsorganisatie). 
Onder samenwerkingspartners valt bijvoorbeeld Bakkerij Wegerif. Wegerif wordt op speciale dagen uitgenodigd om zijn producten te verkopen waarbij een deel van de opbrengst ten goede komt aan de molen. 


10. De bevolking van Ermelo. 

Door de ontwikkelingen rondom het Weitje (de Verbinding, het Molenaarsplein) gaat het “oude” centrum van Ermelo weer herleven. Het Molenaarsplein met daaraan molen “De Koe”, Het Pakhuis, de VVV en een drietal horecagelegenheden heeft hierin een centrale rol. De cultuurhistorie van Ermelo wordt hier levendig gehouden. Het Molenaarsplein wordt de ontmoetingsplek voor Ermeloërs en toeristen voor culturele buitenactiviteiten. We willen graag dat de Ermeloër trots is op zijn cultuurhistorisch erfgoed en hieraan een bijdrage wil leveren. Het streven van de Molenstichting is om hierdoor meer inkomsten te genereren om de doelstelling te kunnen waarmaken. 


Beloningsbeleid 

De leden van het bestuur, de molenaars en de overige vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten declareren onder overlegging van bewijsstukken. 


Activiteiten in 2016 

- Wekelijkse openstelling van de molen en molenwinkel. 
- Molendag in mei was een groot succes. 
- Jaarlijkse APK-keuring molen door Vaags. 
- Bestrijden bonte knaagkever. 
- Vernieuwen bediening gevlucht, staaldraden vervangen in RVS en nieuwe kunststof geleiderollen. 
- Buitenpleisterwerk vervangen en gekeimd. 
- De plint opnieuw aangewerkt. 
- Doorzakken legeringsbalken steenzolder. De balken zijn middels 4 trekstangen opgehangen. 
- De maalkoppels en pelstenen zijn opnieuw afgesteld. 
- Groot onderhoudsschilderwerk uitgevoerd. 
- Hekwerk voorzien van hardhouten wiggen 
- Vrijwilligersavond op 21 maart 2016 in de Businessclub van DVS33 en op 24 september 2016 in het Theehuis van Landgoed Oud Groevenbeek. 
- Molen De Koe op Twitter en Facebook. 
- Twee nieuwe sponsors erbij gekomen. 
- Aan de MolenTourTocht op 28 mei 2016 deden 78 equipes mee. 
- Vergadering bestuur met vrijwilligerscoördinatoren op 7 maart en 5 september 2016. 
- Draaipremie aangevraagd en ontvangen. 
- Overleg met het bestuur van het Pakhuis. 
- De bouwactiviteiten bij de buren worden nauwlettend gevolgd mede in het kader van de molenbiotoop. 
- De plannen voor de Verbinding fase 3 worden nauwlettend gevolgd. 
- Er zijn 2 vrijwilligers overleden en 3 vrijwilligers hebben opgezegd. Er zijn 4 nieuwe vrijwilligers bijgekomen. 
- Vrijwilligers hebben in 2016 het aantal van 264 gebakken cakes voor het Theehuis op Oud Groevenbeek. 
- Er zijn 668 flesjes molenbier verkocht. 
- Er is 263 kg. pannenkoekenmeel verkocht aan De Volksmond 
- Modernisering van de website afgerond. 
- Opdracht gegeven tot het vervangen van de webcam 
- Twee leerling-molenaars zijn in 2016 geslaagd voor het landelijk examen van molenaar en draaien nu zelfstandig. 
- Continuering adverteren op de nieuwssite Ermelo.Nieuws.nl door middel van een topbanner. 
- Bon voor de vrijwilligers met dank voor hun bijdrage aan de molen. 
- Mail van de molen 2x verschenen. 


Financiën 2016 

Balans per 31 december 2016 (alle bedragen in euro's) 
Activa   Passiva  
Materiele activa   Reserves en fondsen  
Molen 1 Algemene reserves 97.076
Inventaris 4.818 Onderhoudsfonds 114.229
= 4.819 = 211.305
       
Vlottende Activa   Kortlopende schulden  
Voorraad 3.660 Bankkosten 4e kwartaal 2015 20
Debiteuren 605 Overige passiva 990
Te vorderen rente 1.697   472
Te vorderen Btw 623    
= 6.585    
Liquide middelen 200.911    
       
Totaal Activa 212.315 Totaal Passiva 212.315


Toelichting op de balans 

* Molen: de waarde van de molen in het economisch verkeer is in feite nihil. Met het gebouw kan niet genoeg geld worden verdiend om in de exploitatie- onderhoudskosten te voorzien. 
* Inventaris: de inventaris is gewaardeerd tegen aanschafprijs minus de afschrijving. 
* Voorraad: de winkelvoorraad is gewaardeerd tegen inkoopprijs. 
* Liquide middelen: de middelen zijn bij Rabobank Randmeren gestald. Tijdelijk overtollige middelen staan op een spaar- of depositorekening. 
* Algemene reserve: de algemene reserve is voldoende om tekorten in de exploitatie en toevoegingen aan het onderhoudsfonds gedurende ongeveer 3 jaar te waarborgen zonder enig ander inkomen. 
* Onderhoudsfonds: op grond van een meerjarenraming over 40 jaar wordt er jaarlijks € 20.0000 (vanaf 2009) aan het fonds toegevoegd. Uitgaven, genoemd in de meerjarenraming, komen ten laste van het fonds. (Onderhoud) subsidies komen ten gunste van het fonds. 
Overige onderhoudsuitgaven komen ten laste van de jaarlijkse exploitatie. 


Baten en lasten over 2016 

Baten 
Sponsoring 8.415
Donateurs 10.883
Giften 1.030
Winst molenwinkel 8.831
Molentourtocht 6.070
Rondleidingen 41
Bankrente 2.423
Bijzondere baten 40
  37.733

Lasten 
 
Huisvestingskosten 8.395
Verkoop en Marketingskosten 3.999
Accountantskosten 2.043
Kosten vrijwilligers 4.155
Bestuurskosten 41
Algemene kosten 7.373
Overige lasten 50
Afschrijvingen 2.021
  27.902


Resultaat voor voorzieningen     9.831 
Naar Onderhoudsfonds           - 20.000 

Resultaat na voorzieningen      -10.169 


Toelichting Baten en Lasten 

*Huisvestingskosten: dit betreft o.a. verzekeringspremie, energielasten, rioolbelasting, klein onderhoud buiten de meerjarenraming, huurkosten garage Kanoweg en inpakruimte. 
*Verkoop en Marketingkosten: drukwerk nieuwsbrief, huur tenten en kramen e.d., 
*Accountantskosten: de kosten van de jaarlijkse controle - 
*Kosten vrijwilligers: kosten van o.a. vrijwilligersavond en kerstpakket. De vrijwilligers krijgen geen beloning. - 
*Bestuurskosten: vergaderkosten. De bestuursleden genieten geen beloning. 
*Algemene kosten: kosten van servicecontracten, portokosten, softwarekosten, bankkosten, e.d. 
*Afschrijvingen: afschrijving op de inventaris en de cv-installatie. De afschrijving is afhankelijk van het inventarisdeel 5 of 10 jaar. 
*Onderhoudsfonds: de jaarlijkse vaste dotatie aan het Onderhoudsfonds. 
*Resultaat na voorziening: komt ten laste van de Algemene reserve.

Met dank aan onze hoofdsponsoren

Alle sponsoren
Molen De Koe

Molenaarsplein 26
3851 MZ Ermelo

Bekijk op Google Maps