ot chevron close plus menu twitter-square facebook-square linkedin-square twitter facebook instagram mail-square Ga naar content
Menu
De stichting

AVG privacy verklaring

AVG privacy verklaring Molenstichting “De Koe” te Ermelo – versie 2.0 - d.d. 31-03-2020

Zoals wellicht reeds bij u bekend, is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze AVG vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Deze nieuwe privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie en ziet toe op de correcte verwerking van persoonsgegevens. In zijn algemeenheid zorgt de AVG voor de versterking en uitbreiding van privacy rechten en een meer uitgebreide verantwoordelijkheid voor organisaties op dit gebied.
Dit betekent dat deze nieuwe wetgeving ook voor u en voor de Molenstichting "De Koe", hierna te noemen ‘MDK’, geldt. Binnen MDK is er sprake van verwerking en bewaren van uw persoonsgegevens. Deze verwerking is getoetst aan de regels van deze nieuwe wetgeving en is waar nodig aangepast.
 
Molenstichting "De Koe", gevestigd aan Molenaarsplein 26, 3851 MZ  Ermelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.
 
De contactpersoon binnen MDK voor gegevensbescherming is te bereiken via secretaris@molendekoe.nl
 

Persoonsgegevens:

 
MDK verwerkt uw persoonsgegevens doordat u zich heeft aangemeld als:
 • Vrijwilliger;
 • Donateur;
 • Sponsor;
 • Leverancier van verkoopproducten of onderhoudswerkzaamheden;
 • Deelnemer aan één van onze festiviteiten;
 • Organisatie, die ons halfjaarlijkse bulletin gratis ontvangt; 
en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld door middel van het inschrijfformulier op onze website of een papieren versie, het contactformulier op onze website, per voicemail of per e-mail.
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam;
 • Bedrijfsnaam;
 • IBAN;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Donatiebedrag;
 • Ingangsdatum;
 • Foto’s van de vrijwilligers voor het smoelenboek op het vrijwilligersdeel (een afgeschermd deel, alleen toegankelijk voor de vrijwilligers MDK) van onze site.            
MDK gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Niet alleen vanwege de eisen die de AVG stelt, maar ook omdat wij het belangrijk vinden uw privacy te waarborgen.

Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en gebruiken deze alleen voor eigen doeleinden, wij verstrekken deze niet aan andere partijen, behoudens aan enkele partijen t.b.v. de distributie van “Mail van de Molen”. Met deze partijen is een verwerkingsovereenkomst opgesteld, dan wel zijn de Algemene Voorwaarden van die partijen aan de AVG aangepast. 
 
Indien gewenst geven wij u inzage in uw eigen gegevens. Hierbij heeft u het recht deze te laten wijzigen of te laten verwijderen. Tevens heeft u, na overleg, toegang tot de over u opgeslagen gegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek deze mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
 
MDK heeft het recht om de privacy verklaring te allen tijde indien nodig aan te passen. De wijzigingen zullen via de website beschikbaar worden gesteld. Voor eventuele wijzigingen wordt u aangeraden om deze verklaring regelmatig te raadplegen.
 
MDK wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

Doel van verzamelde persoonsgegevens.

MDK verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch en/of per e-mail contact met u op te kunnen nemen, voor de verspreiding van het halfjaarlijkse bulletin “Mail van de Molen” en de financiële administratie van: deelnemers aan de MolenTourTocht, MolenMotorRit, leveranciers, vrijwilligers, donateurs en sponsors.
 

Bewaartijd van de persoonsgegevens.

Uw gegevens digitaal of analoog worden altijd op een beveiligde server binnen de Europese Unie of in afsluitbare kasten binnen afsluitbare/beveiligde locaties bewaard.
 
MDK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Bij afmelden/opzegging worden de persoonsgegevens uiterlijk binnen 4 weken na de vervaldatum uit administratie verwijderd.
De belastingwetgeving schrijft voor dat de financiële administratie langdurig (minstens 7 jaar) moeten worden bewaard.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken.

MDK maakt geen gebruik van technische, functionele cookies en/of analytische cookies. 
 

Beveiliging.

MDK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
 
De websites kan mogelijk doorverwijzen naar andere websites. MDK zal niet verantwoordelijk zijn voor het verwerken van persoonsgegevens die via hyperlinks zijn doorverwezen. 

Met dank aan onze hoofdsponsoren

Alle sponsoren
Molen De Koe

Molenaarsplein 26
3851 MZ Ermelo

Bekijk op Google Maps